REGULAMIN DLA PODRÓŻNYCH

Pobierz jako PDF

Ostatnia aktualizacja: 9 czerwiec 2017

 

1. Wprowadzenie

1.1           HomeAway (zdefiniowana poniżej) jest spółką zależną spółki Expedia,  Inc. („Expedia”) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Grupa HomeAway (zdefiniowana poniżej) oferuje platformę internetową oraz różne narzędzia, usługi i funkcje umożliwiające właścicielom nieruchomości udostępnianie informacji o ich nieruchomościach, a podróżnym dokonywanie rezerwacji tych nieruchomości (dalej zbiorczo: „Usługi”).  Usługi są świadczone za pośrednictwem witryny danego kraju, w Rzeczypospolitej Polskiej www.homeaway.pl, a także przez aplikacje mobilne (telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia lub interfejsy) (dalej zbiorczo „Witryna"). Działalnością HomeAway w Europie zarządza HomeAway Sarl, avenue du Bouchet 2, 1209 Genewa, Szwajcaria (dalej: „HomeAway”).  Dla przejrzystości definicji stosowanych w niniejszym regulaminie (i tylko w tym celu), pojęcie „Grupa HomeAway” używane jest na oznaczenie Expedia, Inc., spółek z nią powiązanych i jej spółek zależnych, w tym HomeAway.

1.2          Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) wraz z Polityką Prywatności reguluje stosunki pomiędzy HomeAway a osobą fizyczną odwiedzającą lub korzystają z Witryny, zawartości lub usług dostępnych za jej pośrednictwem jako podróżny lub potencjalny podróżny (dalej „Podróżny”). Za Podróżnych uważa się osoby korzystające z Witryny w celu uzyskania informacji na temat nieruchomości i dokonania ich rezerwacji w celach służbowych lub rekreacyjnych u właścicieli lub zarządców tych nieruchomości. Regulamin nie ma zastosowania w stosunku do użytkowników korzystających z Witryny jako właściciel lub zarządca nieruchomości.

1.3          Regulamin stanowi wiążącą umowę pomiędzy HomeAway i Podróżnym. Przez wejście lub korzystanie z Witryny, platform lub systemów HomeAway, Podróżny potwierdza wyrażenie swojej zgody na postanowienia Regulaminu oraz na postanowienia Polityki Prywatności HomeAway. Rezerwacja użytkownika dokonana za pośrednictwem witryny HomeAway lub korzystanie z Witryny podlega regulaminowi witryny HomeAway, na której sfinalizowano rezerwację. Należy zastrzec, że finalizacja rezerwacji może nastąpić na innej witrynie HomeAway aniżeli witryna, na której informacja o Nieruchomości była pierwotnie zamieszczona. W przypadku sprzeczności między regulaminem witryny HomeAway, na której Nieruchomość została wyszukana a regulaminem witryny HomeAway, na której Podróżny sfinalizował rezerwację, zastosowanie ma regulamin witryny HomeAway, na której rezerwacja została sfinalizowana. W razie braku pełnej zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, Podróżny nie jest upoważniony do wejścia ani korzystania z Witryny.

1.4          Rejestracji w Witrynie może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5          HomeAway może dokonać zmian niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje swoich użytkowników. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu dostępnego na stronach HomeAway. W przypadku Podróżnego posiadającego zarejestrowane konto, o którym mowa w pkt 4.1 poniżej, zmiany Regulaminu są dla niego wiążące, jeżeli Podróżny nie wypowiedział umowy poprzez anulowanie swojego konta o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od poinformowania go o nowej treści Regulaminu.

 

 

2. Informacje ogólne

2.1          Witryna pozwala Podróżnym na wyszukiwanie, przeglądanie i uzyskiwanie informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych pod najem (dalej „Nieruchomości”), oferowanych przez właścicieli, najemców lub zarządców (dalej „Właściciel”, a zbiorczo z Podróżnym „Użytkownicy”). Ponadto, Witryna może oferować inne narzędzia lub usługi umożliwiające Użytkownikom wzajemną komunikację oraz zawieranie umów najmu lub innych transakcji.

2.2       HomeAway nie jest stroną jakiejkolwiek umowy najmu lub innej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami, co nie stoi w sprzeczności z faktem, że Witryna umożliwia dokonanie rezerwacji Nieruchomości lub korzystanie z innych narzędzi, usług lub produktów. Witryna pełni jedynie rolę platformy kontaktowej dla Użytkowników. HomeAway nie jest ani nie staje się stroną stosunków umownych pomiędzy Podróżnym a Właścicielem i nie pełni roli mediatora w przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami.

2.3       Podróżni są zobowiązani do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, zasad i regulacji związanych z korzystaniem z Witryny, narzędzi, usług lub produktów oferowanych na jej stronach, jak również z transakcjami dokonanymi w Witrynie. Podróżni powinni mieć na uwadze, że odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich przepisów prawa, zasad i regulacji mających zastosowanie do zamieszczania ogłoszeń, wynajmu nieruchomości, a także do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem nieruchomości spoczywa na Właścicielach Nieruchomości. Pomimo, że HomeAway nie jest stroną jakiejkolwiek umowy najmu i nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie prawa dotyczącego Nieruchomości zamieszczonych w Witrynie, w pewnych okolicznościach związanych z urzędowymi lub sądowymi postępowaniami, HomeAway może udzielić lub zobowiązać się do udzielenia informacji odnoszących się do zamieszczonej oferty najmu. Decyzja o udzieleniu bądź nieudzieleniu informacji jest pozostawiona swobodnej decyzji HomeAway.

2.4.      Począwszy od 31 maja 2016 roku, HomeAway pobiera opłaty usługowe od Podróżnych dokonujących rezerwacji Nieruchomości za pośrednictwem modułu płatności. Opłaty usługowe obejmują korzystanie z Witryny, w szczególności wsparcie techniczne 24/7, i są obliczone jako procent łącznej kwoty najmu Nieruchomości (w określonych przypadkach kwota najmu może nie uwzględniać dodatkowych opłat, podatków oraz kaucji pobieranych przez Właściciela). W zależności od prawa właściwego dla Podróżnego i/lub Właściciela podatek VAT lub inne odpowiednie podatki pośrednie, obowiązujące na podstawie prawa właściwego (dalej „Podatki”) mogą być doliczone do opłaty usługowej. Co do zasady, stawka podatku będzie ustalona w oparciu o zadeklarowane przez Podróżnego miejsce zamieszkania (o ile zostało podane precyzyjnie). Określona opłata usługowa wraz z należnymi Podatkami zostanie wyświetlona Podróżnemu w momencie dokonywania rezerwacji i zostanie pobrana po zaakceptowaniu przez Właściciela rezerwacji Podróżnego. Podróżny zobowiązuje się do nieunikania i nieuchylania się przed obowiązkiem uiszczenia opłaty usługowej naliczonej przez HomeAway.

2.5           Jeżeli Podróżny jest zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju będącym państwem członkowskim UE, powinien on podać HomeAway swój aktywny numer identyfikacji podatkowej (dalej „numer VAT”). Numer ten musi zostać potwierdzony przez VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Następnie HomeAway zastosuje wobec Podróżnego mechanizm odwrotnego obciążenia na podstawie art. 196 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.  Gdy zastosowanie ma art. 196 Dyrektywy, faktura Podróżnego nie będzie podwyższona o podatek VAT. W niektórych przypadkach może okazać się, że Podróżny będzie musiał rozliczyć podatek VAT w swoim Państwie Członkowskim. Podróżny powinien przekazać HomeAway aktywny numer VAT bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż terminie trzydziestu (30) dni od dokonania rejestracji. W przypadku przekazania numeru VAT po upływie trzydziestu (30) dni, HomeAway nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych kwot z tytułu podatku VAT.

2.6 Witryna składa się z ofert najmu Nieruchomości zamieszczonych przez Właścicieli oraz treści pochodzących od osób trzecich. Odpowiedzialność za treść ofert najmu Nieruchomości oraz treści pochodzące od osób trzecich spoczywa wyłącznie na Właścicielach oraz osobach trzecich. HomeAway nie odpowiada za ww. oferty i treści, a jedynie oferuje i zapewnia dostęp do nich oraz umożliwia bezpośrednią komunikację Podróżnych z Właścicielem w celu złożenia zapytania dotyczącego Nieruchomości oraz dokonania rezerwacji tej Nieruchomości w celach najmu. Dokonanie rezerwacji oraz zawarcie umowy najmu następuje bezpośrednio z Właścicielem Nieruchomości. Każda zawarta umowa najmu reguluje prawo Podróżnego do korzystania z Nieruchomości oraz może zawierać zobowiązania do zapłaty dodatkowych opłat i podatków. HomeAway nie jest stroną takiej umowy i nie ponosi odpowiedzialności wobec Podróżnego za udostępnienie Nieruchomości przez Właściciela. HomeAway nie zatwierdza oraz nie gwarantuje prawdziwości, dokładności lub wiarygodności informacji zawartych w ofertach zamieszczonych w Witrynie lub opinii/treści opublikowanych przez osoby trzecie.

2.7 Pobór i odprowadzanie podatku pobytowego:  Podróżujący podlegają obowiązkowi zapłaty podatku pobytowego (podatku turystycznego, opłaty miejscowej lub innych podobnych opłat zgodnie z wymogami danego systemu prawnego), do którego pobierania zazwyczaj zobowiązani są właściciele.

W niektórych krajach firma HomeAway może według własnego uznania bezpośrednio pobierać i odprowadzać podatek pobytowy w imieniu właścicieli. W takich przypadkach właściciele nie muszą podejmować żadnych działań w związku z poborem podatku od podróżujących i odprowadzaniem go do władz miejskich.

W każdym kraju, w którym wprowadzona zostanie taka procedura, właściciel niniejszym zleca firmie HomeAway pobór podatku pobytowego od podróżujących w jego imieniu i realizację odpowiednich wymogów sprawozdawczości podatkowej wobec władz miejskich, w tym odprowadzanie podatku pobytowego, oraz udziela jej upoważnienia do tych czynności.

 

3. Oferty Nieruchomości oraz komunikacja z Właścicielami

3.1          Należy zwrócić uwagę, że Właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje, w szczególności zdjęcia, tekst oraz inną treść dotyczącą oferowanych przez nich Nieruchomości (dalej „Oferty”), za aktualizację danych oraz zapewnienie w stosownych przypadkach ich właściwego tłumaczenia. W przypadku powiązania Oferty z modułem automatycznego tłumaczenia tekstu, takiego jak Google Translate, odpowiedzialność za zapewnienie poprawnego tłumaczenia oraz skorygowania wszelkich nieścisłości w tym tłumaczeniu spoczywa na Właścicielu.

3.2       W przypadku wyszukania przez Podróżnego interesującej go Nieruchomości, Podróżny może wysłać Właścicielowi prośbę o dodatkowe informacje (dalej „Zapytanie”) podając swoje nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, wraz z tekstem swojego zapytania. Wysłanie Zapytania nie wymaga zalogowania się w Witrynie. Wysyłając zapytanie i podając swój adres e-mail, Podróżny wyraża zgodę na otrzymywanie od HomeAway korespondencji dotyczącej produktów, usług i pomysłów na wakacyjny wypoczynek. Podróżny może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tej korespondencji poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję albo kontaktując się w tym celu z Obsługą Klienta HomeAway.

3.3          Po wysłaniu Zapytania do Właściciela Podróżny otrzyma potwierdzenie od HomeAway.

3.4       W związku z przesłanym Zapytaniem, Właściciel będzie mógł skontaktować się z Podróżnym bezpośrednio. Podróżny i Właściciele mogą komunikować się za pośrednictwem Witryny (oraz innych narzędzi dostępnych na platformie HomeAway).

3.5       W przypadku    gdy Właściciel udostępni możliwość dokonywania rezerwacji internetowej, Podróżny może dokonać takiej rezerwacji, która zostanie potwierdzona lub odrzucona przez Właściciela w ciągu 24 godzin. W przypadku płatności przez Internet, Podróżny, którego rezerwacja została potwierdzona przez Właściciela, będzie mógł dokonać zapłaty kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności online oferowanego przez niezależnego operatora płatności działającego na potrzeby transakcji w charakterze sprzedawcy. Usługa płatności online podlega ogólnym warunkom niezależnego operatora płatności, a Podróżny wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że HomeAway nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie tej usługi.

3.6           Zapytania wysłane przez Podróżnego do Właściciela za pośrednictwem Witryny mogą zawierać dane osobowe Podróżnego (takie jak adres e-mail, numery telefonów i inne informacje podane przez Podróżnego), a Właściciel może skorzystać z tych danych w celu udzielenia odpowiedzi Podróżnemu.

3.7           Korespondencja pomiędzy Podróżnymi a Właścicielami za pośrednictwem platformy HomeAway nie powinna zawierać adresów e-mail ani numerów telefonów. Należy pamiętać, że wszelka korespondencja wymieniana w ramach Witryny (lub za pośrednictwem platformy HomeAway) będzie dostępna do wglądu pracowników i przedstawicieli HomeAway. Ponadto, zgodnie z wymogami HomeAway dotyczącymi bezpieczeństwa i zasad korzystania z kont Użytkowników, HomeAway może usunąć lub przeredagować informacje z takiej korespondencji (na przykład adresy e-mail, numery telefonów lub inne treści, które HomeAway uzna za niewłaściwe bądź niezgodne ze obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi regulacjami).

3.8          HomeAway może okresowo korzystać z niezależnych serwerów e-mail w celu wysłania i śledzenia doręczeń e-maili z Zapytaniami, a także analizowania wzorców wykorzystywania modułu Zapytań przekazanych przez te niezależne systemy śledzenia. System HomeAway nie przechowuje wiadomości bezterminowo, co oznacza, że dostęp do wiadomości po ich doręczeniu Podróżnemu, może być niemożliwy

Z uwagi na powyższe, Podróżny powinien wydrukować kopię każdej ważnej dla niego wiadomości – na przykład potwierdzenia zapłaty lub potwierdzenia rezerwacji.

3.9          HomeAway nie ponosi odpowiedzialności i nie uczestniczy w korespondencji pomiędzy Właścicielem a Podróżnym.

 

 

4. Rejestracja i założenie Konta

4.1       W celu skorzystania z usług dostępnych w Witrynie, innych niż wysłanie Zapytania, Podróżni powinni dokonać rejestracji. Jak zostało wskazane, rejestracji w Witrynie może dokonać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, Podróżny otrzymuje konto użytkownika Witryny („Konto”).

4.2          Aby otrzymać Konto Podróżny powinien stosować się do wszystkich poleceń HomeAway wydawanych w trakcie procesu rejestracji. Podróżny może zarejestrować Konto używając prywatnego adresu e-mail albo korzystając z danych logowania na Facebooku przez kliknięcie przycisku Facebook login na ekranie rejestracji.

4.3          Konto Podróżnego zawiera informacje publicznie dostępne dla innych użytkowników Witryny oraz użytkowników sieci Internet niezarejestrowanych w Witrynie. Informacje te mogą na przykład pojawić się w wynikach wyszukiwarki Google. Konto zawiera m.in.:

4.4          Podróżni mogą w każdej chwili dezaktywować swoje Konto, a także odłączyć swoje Konto i stronę swojego profilu od Facebooka. Podróżni mogą odłączyć swoje Konta bezpośrednio na stronie ustawień swojego profilu. Podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nawet w przypadku dezaktywowania Konta, Grupa HomeAway może zachować jego dane zgodnie z warunkami Polityki Prywatności Witryny lub Informacji o Pliku Cookie. Podróżny przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności i Informacją o Pliku Cookie.  Ponadto, Podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dane dotyczące transakcji Podróżnego z Grupą HomeAway mogły zostać przeniesione i zachowane w innych witrynach, takich jak na przykład Google, jeżeli wyszukiwarka Google skopiowała treść z witryn lub systemów Grupy HomeAway. 

4.5          HomeAway korzysta również z Google Analytics w celu zebrania danych statystycznych dotyczących korzystania z Witryny.  Dalsze szczegóły zawarte są w Polityce Prywatności i Informacji o Pliku Cookie, a także polityce prywatności Google.  Google może łączyć dane zebrane przez siebie w trakcie świadczenia różnych usług, m.in. Google Analytics, Google Translate, Google Maps i innych usług Google, m.in. YouTube. Podróżny przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Grupa HomeAway nie ma wpływu na zbieranie danych przez Google.

 

 

5. Prawa i obowiązki HomeAway

5.1          HomeAway dołoży należytej staranności przy powielaniu na stronach Witryny zdjęć dostarczonych przez Właściciela. Podróżny przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na indywidualne ustawienia ekranu, podczas skanowania zdjęć w postaci nie cyfrowej mogą nastąpić odstępstwa od ich oryginalnej wersji. HomeAway nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odstępstwa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.2          Ponadto, Podróżny akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że HomeAway nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność opisu i zdjęć Nieruchomości. Odpowiedzialność za rzetelność opisu oraz za zdjęcia Nieruchomości ponoszą wyłącznie Właściciele.

5.3          HomeAway może, w miarę potrzeby, podejmować prace konserwacyjne lub uaktualniać Witrynę, jej platformy lub systemy. Prace te mogą spowodować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z Witryny. W miarę możliwości, HomeAway będzie się starał zapewnić, by prace te były wykonywane w czasie najmniej uciążliwym dla większości Podróżnych.

5.4           HomeAway nie odpowiada za potwierdzenie tożsamości użytkowników. HomeAway zachęca Podróżnych i Właścicieli do komunikowania się bezpośrednio ze sobą za pomocą narzędzi dostępnych w Witrynie, jednak nawet to nie zapewnia Podróżnemu prawidłowej identyfikacji osoby, z którą się komunikuje. Ponadto, zachęcamy Podróżnych do podjęcia innych stosownych środków w celu identyfikacji Właścicieli, Nieruchomości oraz potwierdzenia danych dotyczących rezerwacji lub proponowanej rezerwacji. Podróżny zobowiązuje się do (i) bezpiecznego przechowywania i ściśle poufnego traktowania swojego hasła i identyfikatora Internetowego swojego Konta i swojego konta e-mail, udostępniania ich wyłącznie upoważnionym użytkownikom kont Podróżnego, (ii) zobowiązania osoby, której Podróżny powierzy swój identyfikator Internetowy i hasło, aby nie ujawniała ich osobom nieupoważnionym, (iii) bezzwłocznego powiadomienia HomeAway i wybrania nowego identyfikatora Internetowego oraz hasła, w przypadku gdyby Podróżny uznał, że jego hasło do któregokolwiek z jego Kont lub do jego konta e-mail zostało ujawnione osobie nieupoważnionej, (iv) bezzwłocznego powiadomienia HomeAway w przypadku, gdyby ktoś zwrócił się do Podróżnego o jego identyfikator Internetowy i hasło. Ponadto, jeżeli HomeAway podejrzewa nieupoważnione wejście na Konto Podróżnego, Podróżny bezzwłocznie zmieni na prośbę HomeAway swój identyfikator Internetowy i hasło oraz podejmie wszelkie inne związane z tym działania. HomeAway przestrzega Podróżnego przed udostępnianiem komukolwiek swojego identyfikatora Internetowego i hasła do Konta i konta e-mail. Jeżeli jednak Podróżny udostępni osobie nieuprawnionej swój identyfikator Internetowy i hasło do Konta i konta e-mail lub jeżeli Podróżny nie zabezpieczy dostatecznie takich informacji, Podróżny ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje dokonane przez osobę nieuprawnioną przy użyciu Konta Podróżnego lub jego konta e-mail. Dotyczy to również nieuczciwych transakcji lub transakcji, których Podróżny nie zamierzał lub nie chciał dokonać. HomeAway nie ponosi w takich przypadkach żadnej odpowiedzialności wobec Podróżnego.

5.5          Podróżny akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że HomeAway nie odpowiada za weryfikację tożsamości lub zachowanie Właścicieli, a także za istnienie Nieruchomości, jej charakteru i stanu technicznego oraz warunków zakwaterowania.

5.6          HomeAway zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków ogólnych w całości lub w części na rzecz osoby trzeciej lub jakiegokolwiek podmiotu należącego do grupy HomeAway, a także do zlecenia osobie trzeciej wykonywania tych praw. Przeniesienie na rzecz osoby trzeciej lub zlecenie osobie trzeciej wykonania praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie ograniczy praw przyznanych Podróżnemu na podstawie Regulaminu.

 

 

6. Własność intelektualna

6.1          Treści wyświetlane w Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem ochrony baz danych.  Reprodukowanie Witryny, w całości lub częściowo, włącznie z kopiowaniem tekstów, ilustracji czy szaty graficznej, jest zabronione.

6.2          Podróżnym wolno pobierać, wyświetlać lub drukować poszczególne strony Witryny na dowód zawarcia umów z HomeAway i w celu zachowania kopii dokonanych przez nich rezerwacji. Przedmiotowy plik lub wydruk powinien być wyraźnie oznaczony tekstem "© 2017 HomeAway. Wszelkie prawa zastrzeżone.”.

6.3          Podróżny zapewnia i gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa do materiałów, w tym tekstów lub obrazów (zdjęć), które dostarcza lub przekazuje za pośrednictwem Witryny (platformy lub systemów HomeAway).

6.4          W związku z tym, że opinie Podróżnych lub inne treści mogą zawierać znaki towarowe, handlowe lub inne zastrzeżone nazwy, znaki lub marki handlowe, Podróżni zapewniają, że posiadają prawo do korzystania z takich nazw lub znaków.

6.5          Poprzez dostarczenie treści w dowolnej formie na strony Witryny (m.in. tekstów, opisów, opinii, zdjęć itp.), Podróżny udziela spółkom Expedia, Inc., HomeAway i ich wszystkim spółkom zależnym i powiązanym, nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z przedmiotowych treści z prawem udzielania dalszych licencji na wielu poziomach (podlicencje) na następujących polach eksploatacji: reprodukowanie, rozpowszechnianie, publikowanie, publiczne wystawianie lub wykonywanie, za pośrednictwem dowolnych nośników (mediów), w tym znanych obecnie lub mogących się pojawić w przyszłości. Uprawniony z licencji może dokonywać modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, lub tworzyć inne utwory zależne na podstawie przekazanych mu treści oraz zezwalać na korzystanie z utworów zależnych na wymienionych w zdaniu poprzedzającym polach eksploatacji. Przedmiotowa licencja została udzielona na czas nieoznaczony/okres 5 lat i może być wykonywana na całym świecie.

 

 

7. Konta Podróżnych Korespondencja i Opinie

7.1          Podróżni są zobowiązani dostarczać wyłącznie precyzyjne i prawdziwe informacje dotyczące ich tożsamości w ramach Kont i stron profilowych, a także w ramach innej komunikacji na stronach Witryny, włączając w to recenzje Nieruchomości.

7.2       Wiadomości wysyłane za pośrednictwem systemów HomeAway powinny dotyczyć wyłącznie rzeczywistych Zapytań związanych z rezerwacjami. HomeAway nie akceptuje spamu ani wysyłania jakiejkolwiek niezamówionej informacji handlowej. Zabronione jest wykorzystywanie systemów HomeAway, takie jak wysyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub ujawnianie danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę. E-maile oraz komunikaty przesłane za pośrednictwem funkcji „Poleć tę Stronę” powinny być wysyłane za zgodą ich odbiorcy. Podróżni zobowiązuje się do ochrony danych osobowych innych użytkowników w takim samym stopniu, w jakim chroni on własne informacje poufne (postępując co najmniej zgodnie z wymogami należytej staranności) i przyjmuje odpowiedzialność za nadużycie, utratę lub nieuprawnione rozpowszechnienie tych danych.

7.3          Podróżni mogą zamieścić opinie na temat Nieruchomości Właścicieli („Opinie Podróżnych”).  Właściciel otrzymuje możliwość zapoznania się z Opiniami Podróżnych i odpowiedzi na nie („Odpowiedź Właściciela”). Dalsze szczegóły dotyczące Opinii Podróżnych i Odpowiedzi Właściciela znajdują się tutaj. Właściciele otrzymują także możliwość dokonania oceny pobytu Podróżnego („Opinie Właścicieli”), które zostają udostępnione Właścicielom, z którymi Podróżny się kontaktuje. Opinie Właścicieli nie mogą być wykorzystywane do wykluczenia lub dyskryminowania poszczególnych osób. Jedynym udzielonym przez HomeAway środkiem ochrony Podróżnego w stosunku do Opinii Właścicieli i jednocześnie jedynym obowiązkiem HomeAway w związku z Opinią Właścicieli jest zezwolenie Podróżnemu na zamieszczenie Opinii Podróżnego w ciągu 14 dni od zamieszczenia Opinii Właściciela.  Z zastrzeżeniem powyższego, HomeAway nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Opinie Podróżnych lub Opinie Właścicieli. Podróżny przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie przez HomeAway Opinii Właściciela innym Właścicielom, z którymi Podróżny kontaktuje się za pośrednictwem Witryny. Dalsze szczegóły na temat procedury związanej z Opinią Właściciela można znaleźć tutaj.

7.4          Należy mieć na uwadze, że HomeAway nie weryfikuje i nie ma realnej możliwości zweryfikowania prawidłowości Opinii Podróżnego, Odpowiedzi Właściciela czy Opinii Właściciela.

7.5       Niezależnie od powyższego HomeAway wymaga, aby wszystkie Opinie Podróżnych, Odpowiedzi Właścicieli, Opinie Właścicieli, a także pozostała korespondencja wymieniana za pośrednictwem systemów HomeAway były zgodne z Wskazówkami Dotyczącymi Treści. HomeAway może odmówić zamieszczenia tych treści, które zdaniem HomeAway nie spełniają powyższych warunków.

7.6          HomeAway, co do zasady, nie weryfikuje tożsamości. Jeżeli Podróżni podejrzewają, że Właściciel dostarczył fałszywych informacji, mogą zawiadomić HomeAway za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7.7          HomeAway działa zgodnie ze swoją Polityką Prywatności. Dalsze szczegóły zawiera Polityka Prywatności. Podróżny wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych zgodnie z ustaleniami Polityki Prywatności. Należy zauważyć, że w związku z rezerwacją Nieruchomości, Właściciele udzielili HomeAway ogólnego upoważnienia do przekazywania Podróżnym danych kontaktowych Właściciela, w tym jego numeru telefonu. Podróżni mogą poprosić o dostarczenie tych danych po przekazaniu dowodu swojej rezerwacji. Dane te mogą zostać również udostępnione Podróżnym za pośrednictwem ich Kont.

 

 

8. Ochrona przed roszczeniami
Podróżny zobowiązuje się przejąć na siebie odpowiedzialność, chronić i zabezpieczyć Grupę HomeAway i jej udziałowców, członków kierownictwa, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, potrzebą podejmowania działań, żądaniami, windykacją, stratą, odszkodowaniami, grzywnami, karami lub innymi kosztami i wydatkami wszelkiego typu lub rodzaju, w tym między innymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i księgowej, poniesionymi lub spowodowanymi przez osoby trzecie, w związku z zarzutami, wynikającymi lub związanymi z: (a) materiałami lub treściami umieszczonymi w Witrynie przez Podróżnego; (b) wykorzystaniem przez Podróżnego treści dostępnych w Witrynie;  (c) naruszeniem przez Podróżnego niniejszego Regulaminu; lub (d) korzystaniem z Nieruchomości przez Podróżnego. HomeAway powiadomi Podróżnego bezzwłocznie o takich roszczeniach.

 

 

9. Zakazy

Podróżnemu nie wolno pośrednio ani bezpośrednio:

 

 

10. Prawo do usunięcia treści
Podróżni ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że ich korespondencja i treści zamieszczone poprzez lub w związku z Witryną, w tym Opinie Podróżnych i korespondencja z Właścicielami, nie naruszają przepisów prawa lub praw osób trzecich ani nie zawierają fałszywych informacji, obelg, wypowiedzi o oszczerczym, zniesławiającym czy szkalującym charakterze, a także jakichkolwiek treści naruszających prawa autorskie, przepisy o ochronie danych osobowych lub Wskazówki Dotyczące Treści.  HomeAway może dokonywać analizy dowolnych danych umieszczonych w ramach Witryny, platformy lub w systemów HomeAway i usunąć je bądź dokonać ich zmiany, w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub nieaktualne. Niezależnie od innych dostępnych środków HomeAway może niezwłocznie usunąć z Witryny korespondencję lub treści naruszające wskazane wymagania, a także zawiesić lub uniemożliwić korzystanie z określonego Konta.

 

 

11. Zawiadomienia

11.1        Wiadomości adresowane do HomeAway mogą być przesłane za pomocą formularza kontaktowego lub pocztą na adres: c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

11.2        Powiadomienia o naruszeniu praw autorskich powinny zawierać:

 

 

12. Odpowiedzialność HomeAway

12.1 Witryna umożliwia Podróżnemu wyszukanie Nieruchomości zamieszczonych w bazie Witryny, komunikowanie się z Właścicielami, zwracanie się do nich z wszelkimi pytaniami związanymi z Nieruchomością lub w celu dokonywania rezerwacji Nieruchomości. HomeAway nie ponosi odpowiedzialności w związku z umowami zawieranymi przez Podróżnego z Właścicielem, za rezerwowane Nieruchomości, jak również za działania lub zaniechania Właścicieli lub innych osób związanych z Nieruchomością. W przypadku wszystkich Nieruchomości Podróżny zawiera umowy z Właścicielem, do których stosuje ogólne warunki lub wzorce umowne stosowane przez Właściciela. Takie warunki ogólne lub wzorce mogą ograniczać lub wyłączać jego odpowiedzialność prawną wobec Podróżnego, dlatego też zaleca się dokładne zapoznanie się z ich treścią przed dokonaniem rezerwacji. 

12.2 HomeAway nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej dla Właścicieli, zarządców nieruchomości lub Podróżnych, niezależnie od tego, czy Użytkownik uzyskał ochronę ubezpieczeniową od niezależnego usługodawcy. Wskazane jest, aby Podróżni zapewnili sobie odpowiednie ubezpieczenie podróży obejmujące ich rezerwację Nieruchomości od Właściciela, w tym na wypadek konieczności odwołania rezerwacji. Obowiązek upewnienia się, że nabyte ubezpieczenie jest wystarczające i odpowiednie dla konkretnych potrzeb Podróżnego spoczywa wyłącznie na Podróżnym.

12.3     W żadnym wypadku Grupa HomeAway ani jej spółki zależne lub powiązane, członkowie kadry kierowniczej, członkowie zarządu, konsultanci, przedstawiciele, pracownicy lub niezależni dostawcy narzędzi oferowanych na stronach internetowych członków Grupy HomeAway nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie szkody, utracone korzyści, zadośćuczynienia oraz zwroty kosztów związanych z Witryną, platformą lub systemami HomeAway, materiałami i treściami umieszczonymi przez Podróżnego w Witrynie lub związanych z korzystaniem z Witryny i/lub zawieraniem transakcji pomiędzy użytkownikami, nawet jeżeli HomeAway została uprzedzona o możliwości potencjalnych odszkodowań. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie bez względu na to, czy odszkodowania były następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niedbalstwa lub jakiejkolwiek innej przyczyny. Jeżeli Podróżny jest niezadowolony z działania Witryny (jak również platformy lub systemów HomeAway) lub w przypadku, gdy Podróżny nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu, jedyną możliwością jest zaprzestanie z dalszego korzystania z Witryny. Regulamin nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Grupy HomeAway za śmierć lub szkody na osobie wynikające z niedbalstwa, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd.

 

 

13. Postanowienia końcowe

13.1       Niniejszy Regulamin podlega prawu szwajcarskiemu i niewyłącznej jurysdykcji sądów szwajcarskich. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron umowy, o której mowa w punkcie 13.2 poniżej, dokona wyboru polskiego sądu stosuje się prawo polskie.

13.2       Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności i Informacja o pliku cookie stanowią całość umowy zawartej pomiędzy HomeAway i Podróżnym.

13.3       HomeAway zaleca Podróżnemu zapisanie kopii niniejszego Regulaminu w osobnym pliku na odpowiednim nośniku lub w postaci wydruku.

13.4       Niepodjęcie działań przez HomeAway w związku z naruszeniem Regulaminu przez Podróżnego lub inne osoby nie stanowi zrzeczenia się przez HomeAway roszczeń pozostających w związku z kolejnymi lub podobnymi przypadkami naruszeń.

13.5       Nagłówki poszczególnych artykułów mają wyłącznie znaczenie informacyjne i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji postanowień i struktury Regulaminu.

13.6       Nieważność jednego lub większej liczby postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

13.7     Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta.

13.8       Platforma Komisji Europejskiej do internetowego rozstrzygania sporów jest dostępna na http://ec.europa.eu/odr.